MI: wsparcie unijne dla obwodnicy Sanoka (komunikat)

– MI informuje:

Ponad 143 mln zł dofinansowania z UE otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na realizację obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Nowa droga ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

– Droga krajowa nr 28, przebiegająca obecnie przez Sanok, jest zaliczana do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Dla mieszkańców miasta i regionu oznacza to znaczną uciążliwość spowodowaną tranzytem pojazdów ciężkich, na który nakłada się ruch lokalny. Ukończenie obwodnicy Sanoka zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ułatwi dojazd do przejść granicznych południowo-wschodniej części kraju – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Inwestycja obejmuje budowę ok. 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Realizowana jest w systemie „projektuj-buduj”. Wartość całkowita projektu to 207,2 mln zł. Wartość dofinansowania z UE w wysokości 143,7 mln zł będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą prac na obwodnicy Sanoka jest Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bogl Stiftung &Co. KG.

Zakres inwestycji obejmuje:

– budowę jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;

– budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;

– budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;

– budowę obiektów inżynierskich (8 mostów, 4 wiadukty, 18 przepustów);

– budowę pary Miejsc Kontroli Pojazdów;

– budowę elementów odwodnienia;

– budowę oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

– budowę oświetlenia drogowego;

– przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

Początek obwodnicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28), a koniec stanowi włączenie jej do drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta, a przez to odciążenie jego układu komunikacyjnego, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach DK 28 i DK 84. Inwestycja poprawi również dostępność ekonomiczną i komunikacyjną regionu, zostanie skrócony czas podróży, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/

Źródło: Centrum Prasowe PAP