NCBR: Innowacje dla rolnictwa – KOWR i NCBR podpisują porozumienie o współpracy (komunikat)

– NCBR informuje:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają współpracę w zakresie wpierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wspólne cele, które połączyły instytucje, zostaną osiągnięte poprzez udoskonalanie zarządzania, realizację programów regionalnych i krajowych oraz wspólnych inicjatyw bezpośrednio przekładających się na podniesienie innowacyjności gospodarki w sektorze rolno-spożywczym.

Celem NCBR oraz KOWR jest także współpraca w realizacji wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych, w szczególności w zakresie promocji idei innowacyjności, transferu nowoczesnych technologii do gospodarki oraz podniesienia świadomości kadry badawczo-rozwojowej w zakresie znaczenia ochrony własności intelektualnej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań w branży rolno-spożywczej.

KOWR i Centrum będą podejmować wspólne działania, których celem będzie:

– wymiana wiedzy i informacji w zakresie projektów badawczo-rozwojowych finansowanych w obszarze rolno-spożywczym;

– promowanie istotnych kierunków krajowej i regionalnej polityki badawczej, szczególnie w obszarach wpisujących się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) oraz w strategie sektorowe dla branży rolno-spożywczej;

– współpraca przy określaniu programów badań naukowych i prac rozwojowych, uznanych za priorytetowe dla rozwoju rolnictwa;

– współpraca w zakresie wypracowania modelu realizacji wspólnych inicjatyw obejmujących finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze rolno-spożywczym;

– wspieranie i koordynacja wszelkich działań zmierzających do ułatwienia możliwości transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki w branży rolno-spożywczej.

Kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem są zapewnienie wzrostu produktywności przy niższych nakładach, a tym samym zwiększenie jego konkurencyjności poprzez poprawę dochodowości gospodarstw rolnych, integrację i skracanie łańcucha żywnościowego oraz bardziej sprawiedliwy podział wartości w tym łańcuchu. Wymaga to efektywnego wdrażania rozwiązań innowacyjnych (w tym technologicznych, produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych oraz w usługach), poprzez współpracę pomiędzy sektorem naukowo-badawczym, administracją i przedsiębiorstwami sektora rolno-spożywczego oraz wdrażanie praktycznych rozwiązań naukowych w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym.

Badania naukowe i innowacje to element fundamentu dla postępu w zakresie reagowania na wszystkie wyzwania, w obliczu których stoją obszary wiejskie i sektor rolnictwa w Polsce: gospodarcze, środowiskowe i społeczne. NCBR, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od ponad 10 lat wspiera polskich przedsiębiorców w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które są kluczem do wdrażania innowacji w gospodarce.

KOWR w ramach prowadzenia aktywnego wsparcia rolnictwa, sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich podpisuje przedmiotowe porozumienie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/

Źródło: Centrum Prasowe PAP