“Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” – nowa publikacja FDPA

W opracowaniu zwrócono uwagę, że polityka przestrzenna na każdym szczeblu powinna uwzględniać nieodnawialność zasobu ziemi rolniczej i jej wielofunkcyjny charakter, a przy podejmowaniu decyzji o wyłączaniu z użytkowania gruntów rolnych czy leśnych zalecany jest daleko posunięty racjonalizm.

W publikacji udowodniono również, że gleba pełni kluczową rolę w działaniach mitygujących zmiany klimatu, ma ona zdolność wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i związania go w postaci materii organicznej. Potrzeba działań w zakresie zrównoważonego wykorzystania ziemi rolniczej, została przeanalizowana również w kontekście możliwości ich finasowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W publikacji pokazaliśmy również istotę i zasady przeprowadzania postepowania scaleniowego, które tworzy nie tylko korzystniejsze ekonomiczne warunki gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, ale również może wpływać na regulację stosunków wodnych i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Kierując publikację do przedstawicieli samorządu, FDPA zwraca uwagę, że to od nich zależy prowadzenie racjonalnej, długofalowej i ponadlokalnej polityki przestrzennej. Właściwa koordynacja planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym, wyznaczanie nadrzędnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz zapewnienie dobrej jakości dokumentów planistycznych może przyczynić się do zahamowania niekorzystnego trendu ubytku ziemi rolniczej.

FDPA ma nadzieję, że publikacja odpowie na potrzeby lokalnych samorządów i będzie dla nich kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej w codziennej pracy, oraz użytecznym narzędziem dla edukacji ekologicznej mieszkańców wsi.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej: http://www.fdpa.org.pl/ziemia-ginacym-i-podlegajacym-degradacji-zasobem-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich-v1.

Źródło: Centrum Prasowe PAP