MF: Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski (komunikat)

– MF informuje:

– 12 października 2018 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

– Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą oraz silny sektor bankowy. Wzrost PKB w latach 2018 i 2019 ma wynieść według agencji odpowiednio 4,8 proc. i 3,6 proc. (poprzednio 4,4 proc. i 3,4 proc.). Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2018-2020 jest natomiast prognozowany na poziomie odpowiednio 1,8 proc., 2,0 proc. oraz 2,2 proc. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w latach 2018-2020 r. wyniesie według agencji średnio 50 proc.

Perspektywy ratingu

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku stałego spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do wzrostu ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, powodujący zbliżenie do poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3 proc., trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej, prowadzącej do spadku wzrostu gospodarczego. Ponadto do obniżenia ratingu może prowadzić pogorszenie standardów rządzenia jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.

# # #

Fitch rating agency affirmed Poland’s credit rating

– On 12 October 2018 rating agency Fitch announced a decision about keeping Poland’s credit rating unchanged at the level of A-/F2 for long and short term liabilities, respectively, in foreign currency and A-/F1 for long and short term liabilities, respectively, in local currency.

– Rating’s outlook remained at a stable level.

Fitch rating agency in its press release justifying the decision indicates strong macro fundamentals and well diversified economy, underpinned by responsible economic policy and strong banking sector. According to the agency GDP growth in the years 2018 and 2019 will amount to 4.8 proc. and 3.6 proc., respectively (previously 4.4 proc. and 3.4 proc.). General government deficit in the years 2018 – 2020 is projected to amount to 1.8 proc., 2.0 proc. and 2.2 proc., respectively. General government’s debt to GDP ratio in the years 2018 – 2020 will remain at the average level of 50 proc.

Rating prospects

According to the agency, Poland’s rating could be raised as a result of further sustained reduction in net external debt to GDP towards countries with ‘A’ category or fiscal consolidation that will lead to a sustained decline in public debt to GDP. Additionally, rating could be higher as a result of GDP growth supporting faster income convergence towards countries with ‘A’ category. On the other hand, rating could be lowered in case of any sights of weakening relevance of 3 proc. deficit limit, failure to stabilise debt to GDP ratio in the medium term or weaker macro-economic policy framework, potentially resulting in lower GDP growth. Rating could be also lower if governance standards will deteriorate or the business climate will have an adverse impact on the economy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/

Źródło: Centrum Prasowe PAP