MF: S&P Global Ratings podwyższa rating Polski do poziomu A- (komunikat)

– MF informuje:

S&P Global Ratings podwyższa rating Polski do poziomu A-

– 12 października 2018 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings (S&P) ogłosiła decyzję o podwyższeniu oceny ratingowej Polski do poziomu A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

– Ocena ratingowa dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej pozostała na poziomie A-2.

– Perspektywa ratingu jest stabilna.

Podniesienie ratingu przez S&P to efekt bardzo dobrych wyników osiąganych przez konkurencyjną, zdywersyfikowaną i zbilansowaną polską gospodarkę oraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej rządu, której wynikiem jest wyjątkowo korzystna sytuacja budżetowa. Dalszej poprawie uległa też pozycja międzynarodowa Polski (bilans płatniczy), co znalazło odzwierciedlenie w podwyższonej ocenie w podkryterium „external assessment”.

Szybszy wzrost gospodarczy i niższy deficyt

„Z dużą satysfakcją przyjmujemy decyzję agencji S&P o podwyższeniu ratingu naszego kraju. Mogliśmy się spodziewać takiej decyzji, szczególnie po kwietniowej zmianie perspektywy ratingowej na pozytywną. Podniesienie oceny wiarygodności kredytowej Polski potwierdza słuszność naszych działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w polskiej gospodarce. Mamy szybszy od oczekiwań, zrównoważony wzrost gospodarczy i niższy niż prognozowano deficyt” – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

„Cieszy to, że są doceniane nasze wysiłki w zakresie polityki fiskalnej. Od początku nasz rząd był zdeterminowany, aby uszczelnić system podatkowy i zreformować administrację podatkową, co przynosi obecnie wymierne korzyści” – podkreśliła minister Czerwińska.

Analitycy agencji pozytywnie wypowiadają się także nt. perspektyw rozwojowych Polski. Zwracają uwagę na silne przyspieszenie inwestycji w największych przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym. Zauważają też, że rząd skutecznie reaguje na długoterminowe zagrożenia, takie jak zmiany demograficzne, m.in. wprowadzając Pracownicze Plany Kapitałowe.

Perspektywy ratingu

Według S&P dalsze podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym. Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększą prywatne oszczędności, redukując tym samym przyszłe zobowiązania Polski, które mogą pojawić się w związku z sytuacją demograficzną i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności.

# # #

S&P rating agency raised Poland’s rating to A-

– On 12 October 2018 rating agency S&P Global Ratings announced a decision about raising Poland’s credit rating to A- for long term liabilities in foreign currency and A/A-1 for long and short term liabilities, respectively, in local currency.

– Rating assessment for short term liabilities in foreign currency remains at A-2.

– Rating’s outlook is stable.

S&P Global Ratings’ rating increase is a result of a competitive, diversified and balanced Polish economy, as well as responsible fiscal policy conducted by Polish government resulting in exceptionally good budget situation. Further improvement was also recorded in the category of international position of Poland (balance of payments), which was reflected in higher note in the “external assessment” sub criterion.

Faster economic growth and lower deficit

‘We are very pleased with S&P’s decision on increasing rating of our country. We expected this, especially after April’s lift of the outlook to positive. Rising assessment of Poland’s creditworthiness confirms that our actions are right and lead to positive changes in Polish economy. We have faster than expected, balanced economic growth and lower than projected deficit’ – Prof. Teresa Czerwińska, Minister of Finance said.

‘We are glad that our efforts in fiscal policy are appreciated. From the very beginning our government was determined to tighten the tax system and reform tax administration, which now brings measurable benefits.’ – Minister Czerwińska underlined.

Agency analysts are also positive about Poland’s development prospects. Strong acceleration of investment in the biggest corporates sector and public sector was underlined. They also noticed that government reacts efficiently to long term challenges, such as demographic changes, introducing e.g. Employee Capital Plans.

Rating prospects

According to the agency, Poland’s rating could be raised if the real income growth in Poland will continue to outpace that of key trading partners without creating external imbalances or if the government will post budgetary surpluses leading to a reduction in outstanding public debt in absolute terms. The agency could consider raising the rating if new Employee Capital Plans will boost private savings, hence reducing the government’s contingent liabilities related to the aging and declining working population. On the other hand, rating could be lowered if Poland’s fiscal performance will deteriorate significantly or if rapid wage growth will lead to a faster-than-expected increase in net external borrowing, a potential sign of eroding competitiveness.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/

Źródło: Centrum Prasowe PAP