XIII Kongres Obywatelski

Podczas debaty kongresowej będziemy się zastanawiali m.in. nad tym, czy globalizacja i nowe technologie zabijają lokalność, czy wręcz przeciwnie przyczyniają się do jej odradzania. Czy polska lokalność zmienia swój charakter z zamkniętej i obronnej na otwartą i ofensywną? Dlaczego przestajemy się wstydzić lokalności i zaczynamy być z niej dumni? Dyskusja będzie dotyczyła również naszych często niedocenianych chłopskich korzeni, które wcale nie muszą być obciążeniem dla teraźniejszości. Wspólnie zastanowimy się, jakie są ich pozytywne elementy i w jaki sposób można je wykorzystać do uwolnienia potencjału rozwojowego Polaków.

W przededniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości będziemy rozmawiali także o polskich etosach regionalnych. Paradoksem jest bowiem, że na poziomie ogólnonarodowym nasza tradycja została zdominowana przez nurt romantyczno-powstańczy, kultywujący heroizm i poświęcenie, podczas gdy etosy większości polskich regionów wiążą się raczej z pragmatyzmem i sukcesem gospodarczym. Dlaczego tak się stało? Jakie są kluczowe elementy polskich tradycji regionalnych? W jaki sposób można na nich budować przyszłość Polski?

Wśród tegorocznych panelistów będą m.in. Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, prof. Andrzej Leder, kierownik Zespołu Filozofii Kultury PAN, Małgorzata Dąbrowska, sołtys Bończy w gminie Warka oraz dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do życia i pracy. Drogą do tego jest autorefleksja, spotkania, wymiana dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania. Kongres Obywatelski jest przestrzenią apolitycznej debaty wypracowującej wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski. Jej uczestnikami są przedstawiciele różnych branż i środowisk, reprezentanci wszystkich pokoleń, mieszkańcy miast i wsi, o zróżnicowanych poglądach politycznych i wrażliwości ideowej.

Źródło: Centrum Prasowe PAP