Henry Schein i Vets First Choice ogłaszają skład zarządu Covetrus

MELVILLE, Nowy Jork i PORTLAND, Maine – (BUSINESS WIRE) – Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) i Vets First Choice ogłosiły dzisiaj nazwiska 11 osób wyznaczonych na członków rady dyrektorów Covetrus, nowej niezależnej spółki notowanej na giełdzie, która powstanie z planowanego wydzielenia podmiotu z Henry Schein Animal Health i połączenia go z Vets First Choice. Fuzja ma zostać sfinalizowana około 4 lutego 2019 r.

Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami, założyciel i prezes Vets First Choice David E. Shaw zostanie przewodniczącym rady dyrektorów Covetrus. Shaw miał swój udział w tworzeniu wielu odnoszących sukcesy spółek prowadzących działalność naukową, między innymi Ikaria i IDEXX, w których pełnił funkcję prezesa-założyciela i dyrektora generalnego. Philip A. Laskawy, były wspólnik, prezes i dyrektor wykonawczy spółki EY LLP działającej w dziedzinie rachunkowości, a obecnie niezależnego członka rady dyrektorów spółki Henry Schein, obejmie funkcję niezależnego członka rady dyrektorów Covetrus. Pozostałe planowane nominacje do rady dyrektorów Covetrus obejmują następujące osoby:

• Benjamin Shaw, prezes i dyrektor wykonawczy Covetrus oraz współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Vets First Choice

• Betsy Atkins, dyrektor wykonawcza spółki venture capital Baja LLC

• Deborah G. Ellinger, główna doradczyni Boston Consulting Group, poprzednio dyrektor generalna i/lub prezes czterech spółek private equity, m.in. Ideal Image

• Sandra L. Helton, poprzednio wiceprezes wykonawcza i dyrektor finansowa Telephone and Data Systems, Inc.

• Mark J. Manoff, poprzednio wspólnik i wiceprezes EY na region Ameryki

• Edward M. McNamara, prezes i współzałożyciel TeamLaunch, LLC, spółki działającej w modelu venture building

• Steven Paladino, wiceprezes wykonawczy, dyrektor finansowy i członek rady dyrektorów Henry Schein

• Ravi Sachdev, wspólnik Clayton Dubilier & Rice

• Benjamin Wolin, poprzednio dyrektor wykonawczy i współzałożyciel Everyday Health oraz doradca 3L Capital LLC

„Naszym zamiarem było stworzenie organu zarządzającego, który wpisze się w ekspansywny i transformacyjny charakter przedsięwzięcia, jakim jest Covetrus. Jesteśmy przekonani, że wyznaczone osoby wykażą się niezbędną wszechstronnością, niezależnością i innymi zaletami” – stwierdził David Shaw. „Ta grupa stanowi silną mieszankę odpowiedniego doświadczenia, globalnej wiedzy i rozległych umiejętności związanych z głównymi funkcjami zarządczymi, które pomogą spółce Covetrus osiągnąć ogólnoświatowy zasięg swojej platformy usług technologicznych i zrealizować misję polegającą na rozwoju weterynarii”.

„Powierzenie mi funkcji niezależnego członka rady dyrektorów i przyjęcie do zaszczytnego grona zespołu zarządzającego to dla mnie zaszczyt” – powiedział Philip Laskawy. „W Covetrus położymy duży nacisk na silny ład korporacyjny, skupiając się na kreowaniu ram odpowiedzialności, które przyczyniają się do długoterminowego tworzenia wartości”.

Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć

Wniosek o rejestrację na formularzu S-1/S-4 w związku z przedmiotową transakcją został przedłożony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), jednak rejestracja nie została jeszcze zakończona. Inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych wzywa się do uważnego zapoznania się z wnioskiem o rejestrację/wstępnym prospektem emisyjnym (w tym z wszelkimi zmianami lub uzupełnieniami do tych dokumentów oraz wszelką dokumentacją włączoną do nich przez odniesienie), jak również z wszelkimi innymi istotnymi dokumentami przedłożonymi do SEC, gdy tylko staną się dostępne, jako że będą zawierały ważne informacje na temat stron i planowanej transakcji. Wniosek o rejestrację/wstępny prospekt emisyjny i inne odnośne dokumenty przedkładane do SEC, można uzyskać bezpłatnie (gdy staną się dostępne) na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Dokumenty te (gdy staną się dostępne) można również uzyskać bezpłatnie od Henry Schein, Inc., na pisemny wniosek przedkładany do Carolynne Borders na adres Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, NY 11747. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży, zachęty do składania ofert sprzedaży ani kupna, a ponadto nie zostanie przeprowadzona żadna transakcja sprzedaży papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka sprzedaż lub zachęta byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami obrotu papierami wartościowymi w tej jurysdykcji. Proponowana oferta może mieć formę wyłącznie prospektu emisyjnego spełniającego wymogi art. 10 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm.

Wypowiedzi prognozujące

Zgodnie z postanowieniami „Safe Harbor” ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku strony przedstawiają następujące uwagi ostrzegawcze dotyczące istotnych czynników, które mogą skutkować powstaniem znacznych różnic względem obecnych wypowiedzi prognozujących, oczekiwań i założeń wyrażonych lub domniemanych w niniejszym komunikacie. Wypowiedzi takie cechują się obecnością takich wyrazów i wyrażeń jak „może”, „spodziewa się”, „zamierza”, „wierzy”, „planuje”, „szacuje”, „przewiduje”, „prognozuje”, „oczekuje” itd. Takie wypowiedzi prognozujące obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące korzyści wynikających z transakcji, w tym przyszłych wyników finansowych i operacyjnych, planów, celów, oczekiwań i zamiarów. Wszystkie wypowiedzi dotyczące wyników operacyjnych, zdarzeń lub wydarzeń, których wystąpienia spodziewamy się lub przewidujemy w przyszłości – w tym wypowiedzi dotyczące przewidywanych synergii oraz oczekiwanego harmonogramu zakończenia przedmiotowej transakcji – są wypowiedziami prognozującymi. Wszystkie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewnościom oraz nie są gwarancjami przyszłych wyników. Nie należy zatem polegać na żadnych z takich wypowiedzi. Wypowiedzi prognozujące wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą skutkować znacznymi różnicami miedzy osiągniętymi przez nas faktycznymi wynikami i dokonaniami lub wynikami branży oraz przyszłymi wynikami lub dokonaniami będącymi przedmiotem wypowiedzi prognozujących. Na przykład na wypowiedzi prognozujące mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. ryzyko związane ze zdolnością do sfinalizowania transakcji i momentem jej zamknięcia; zdolność do uzyskania wymaganych zgód; zdolność do efektywnej integracji działalności i pracowników; zdolność do realizacji oczekiwanych korzyści i synergii z transakcji; potencjalny wpływ ogłoszenia transakcji lub jej finalizacji na relacje z pracownikami, klientami, konkurencją itd.; zdolność do zatrzymania kluczowych pracowników; zdolność do osiągnięcia celów w zakresie wyników; zmiany na rynkach finansowych, stóp procentowych i kursów walut obcych; oraz dodatkowe ryzyko i czynniki omówione we wniosku rejestracyjnym, w tym czynniki ryzyka omówione w pozycji „Czynniki ryzyka” tego wniosku. Strony nie biorą na siebie odpowiedzialności za aktualizację wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszym komunikacie.

Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) to firma zajmująca się opracowywaniem rozwiązań dla pracowników służby zdrowia w oparciu o posiadane zasoby ludzkie i technologiczne. Dysponując zespołem składającym się z przeszło 22 tys. pracowników Team Schein obsługuje ponad 1 mln klientów z całego świata. Spółka jest największym na świecie dostawcą usług biznesowych, klinicznych, technologicznych i z zakresu łańcucha dostaw wykorzystywanych w celu poprawy wyników praktyk dentystycznychweterynaryjnych oraz lekarskich. Ponadto firma obsługuje również laboratoria dentystycznerządowe i instytucjonalne placówki opieki zdrowotnej i inne placówki opieki alternatywnej.

Spółka jest klasyfikowana w rankingu Fortune 500® oraz w indeksach S&P 500® i Nasdaq 100®. Jej sieć zaufanych doradców oferuje pracownikom służby zdrowia cenne rozwiązania, których potrzebują do osiągnięcia lepszych wyników operacyjnych i efektów klinicznych. Spółka oferuje klientom ekskluzywne, innowacyjne produkty i rozwiązania, w tym oprogramowanie do zarządzania praktyką, rozwiązania e-commerce, wyroby specjalistyczne i chirurgiczne, a także szeroką gamę usług finansowych. Henry Schein prowadzi działalność w ramach scentralizowanej i zautomatyzowanej sieci dystrybucyjnej obejmującej ponad 120 tys. produktów markowych i wyrobów oferowanych pod marką własną Henry Schein, a także przeszło 180 tys. innych produktów dostępnych na specjalne zamówienie.

Henry Schein z siedzibą w Melville, N.Y. prowadzi działalność lub ma filie w 34 krajach. W 2017 r. sprzedaż Spółki osiągnęła rekordową wartość 12,5 mld USD, a od czasu przekształcenia firmy w 1995 r. w spółką publiczną, jej roczny wzrost wynosi około 15%. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Henry Schein pod adresem www.henryschein.com oraz na Facebook.com/HenrySchein i @HenrySchein w serwisie Twitter.

Vets First Choice

Vets First Choice to innowator na rynku usług opartych na technologii, które zapewniają lekarzom weterynarii wiedzę umożliwiającą zaangażowanie klienta i lepsze usługi weterynaryjne. Platforma Vets First Choice, zintegrowana z oprogramowaniem do zarządzania organizacją pracy w gabinecie weterynaryjnym, wykorzystuje wiedzę i analitykę, usługi zaangażowania klientów oraz usługi farmaceutyczne, w celu zapewnienia lepszej zgodności z przepisami poprzez proaktywne zarządzanie receptami. Poprzez bezpośrednią współpracę z gabinetami weterynaryjnymi mającą na celu likwidację luk w opiece weterynaryjnej, Vets First Choice stara się zapewnić swoim klientom z branży weterynaryjnej sposobność do tworzenia nowych możliwości osiągania dochodu, dostosowania działalności do zmieniających się zachowań zakupowych właścicieli zwierząt, poprawy relacji z klientami, jak również jakości opieki i wyników zdrowotnych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vetsfirstchoice.com.

Wersja źródłowa informacji dostępna w serwisie: https://www.businesswire.com/news/home/20190114005412/en/

Źródło: Vets First Choice i Henry Schein, Inc.

KONTAKT:

William Durling

wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej

tel. 603 769 7471

e-mail: wdurling@vetsfirstchoice.com

Nicholas Jansen

wiceprezes ds. relacji inwestorskich

tel. 407 761 8172

e-mail: nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com

Ann Marie Gothard

wiceprezes ds. relacji z mediami

tel. 631-390-8169

e-mail: annmarie.gothard@henryschein.com

Carolynne Borders

wiceprezes ds. relacji inwestorskich

tel. 631 390-8105

e-mail: carolynne.borders@henryschein.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Źródło: Centrum Prasowe PAP