Powołano organizację Y Analytics, która umożliwi połączenie kapitału i potencjału badawczego na rzecz dobra wspólnego

WASZYNGTON i DAVOS, Szwajcaria–(BUSINESS WIRE) – Dziś powołano do życia Y Analytics – niezależną organizację ukierunkowaną na zwiększenie wartości i efektywności nakładów na tworzenie dóbr społecznych i środowiskowych. Nowy podmiot osiągnie ten cel dając inwestorom szereg narzędzi badawczych, które pozwolą im lepiej zrozumieć wpływ podejmowanych przez nich decyzji. Mająca swoją siedzibę w Waszyngtonie, kierowana przez Maryanne Hancock, Y Analytics przyczyni się do zbudowania pomostu pomiędzy społecznością badawczą a inwestorami. Działania te doprowadzą do sprawniejszego i szerszego wykorzystania kapitału inwestowanego w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zwiększy to nasze możliwości prowadzenia kapitalizmu w kierunku rozwiązań o większym potencjale realizacyjnym.

Maryanne Hancock, dyrektor generalny Y Analytics: „Bazujemy na wielkiej pracy wykonanej przez tych wszystkich, którzy przez całe dziesięciolecia dążyli do podniesienia globalnej świadomości w zakresie prowadzenia działań w taki sposób, by miały realny wpływ na świat. Organizacja Y Analytics powstała w oparciu o wykorzystanie wiedzy będącej owocem tych działań i zastosowanie badań, które pozwalają zrozumieć, które rozwiązania przynoszą efekty. Dążymy do tworzenia skutecznych narzędzi przewidywania i finansowania takich działań oraz zarządzania nimi i chcemy dzielić się naszymi osiągnięciami, aby wpływać na podejmowanie lepszych decyzji. Promowanie lepszych decyzji na świecie w związku z alokacją kapitału na rzecz zmian będzie kluczowym aspektem osiągnięcia niezbędnego postępu.

Bono, współzałożyciel Funduszu Rise: „Kapitalizm nie jest niemoralny, tylko amoralny i dlatego potrzebuje przewodnictwa. Jeśli kapitalizm ma być siłą prowadzącą do czegoś dobrego, musimy mieć możliwość oceny, kiedy jego wpływ jest zbawienny, a kiedy szkodliwy. Jeśli chcemy przekonać największych inwestorów instytucjonalnych do przekazywania funduszy na rozwiązywanie najbardziej naglących problemów globalnych, musimy mieć tak samo pewną wiedzę na temat generowanych oddziaływań, jak na temat wyników finansowych. Ogólnikowe koncepcje nie wystarczą. Potrzebujemy twardych faktów i właśnie w celu ich zapewnienia powstała Y Analytics.

Bill McGlashan, współzałożyciel i dyrektor generalny Funduszu Rise: „Mierzymy się z szeregiem trudnych wyzwań dla światowej gospodarki i środowiska. Cele Zrównoważonego Rozwoju OZN wskazują, że osiągnięcie niezbędnych rezultatów wymaga przedsiębiorczych rozwiązań wdrażanych na pełnych obrotach, możliwych do zrealizowania w każdej skali. By było to możliwe, musimy uświadomić ludziom, które działania przyczyniają się do realnych zmian i nakierować ich na rozwijanie faktycznie działających rozwiązań. Dzięki Y Analytics kapitał inwestowany w zmiany będzie wydatkowany z większą świadomością, co pozwoli na możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie każdego dolara i stworzenie wspólnego języka prowadzącego do pozytywnych oddziaływań. To z kolei przybliży nas do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i przyspieszy postęp na drodze do ochrony środowiska naturalnego i integracji gospodarczej”.

Sir Ronald Cohen, przewodniczący Global Steering Group for Impact Investment: „Powołanie Y Analytics jest kolejnym krokiem w kluczowym dążeniu do większej koncentracji inwestycji na rzecz poprawy jakości życia i stanu planety. Twierdzenia, że wpływu takich działań nie da się rzetelnie zmierzyć i porównać to mit. Jeśli porównamy inwestycje nakierowane na poprawę warunków społecznych do statku kosmicznego, to ocena oddziaływań będzie jego systemem nawigacyjnym. Cieszę się, że będziemy wspierać działania Y Analytics, które przyczynią się do dalszych postępów rewolucji w zakresie oddziaływań”.

Anders Strömblad, dyrektor ds. zarządzania zewnętrznego, AP2: „Wspieramy misję Y Analytics, której celem jest budowanie zwiększonej świadomości na temat realizacji pozytywnych oddziaływań społecznych i środowiskowych jako uzupełniania dla zysków rynkowych. Dla inwestorów, oddziaływanie nie może być terminem czysto jakościowym. Powinno być nieodłącznym elementem ich działań, w pełni zintegrowanym z modelem biznesowym i policzalnym. Kluczowe są starania Y Analytics w kierunku lepszego zrozumienia i oceny działań wywołujących oddziaływania oraz w zakresie możliwości śledzenia i określania ich postępów w czasie; wszyscy wiemy, dlaczego konieczne jest uwzględnianie oddziaływań społecznych i środowiskowych, ale istotą problemu jest to, w jaki sposób się z tego rozliczamy.

Organizacja Y Analytics powstała z Funduszu Rise i opiera się w części na doświadczeniu płynącym z 25 realnych inwestycji, o wartości blisko 2 mld dolarów, których beneficjentami były różne sektory i rynki na całym świecie. Bazując na pracy Funduszu Rise, w partnerstwie z Bridgespan i KPMG oraz zespołu ekonomistów i badaczy, Y Analytics będzie dążyła do przekucia badań w swoiste narzędzie dla decydentów. Pozwoli ono na ocenę oddziaływań już na początkowym etapie alokacji kapitału oraz na późniejsze bardziej rygorystyczne nimi zarządzanie. Organizacja będzie również współpracować z innymi podmiotami, które prowadzą działania koncepcyjne w tym zakresie i dzielić się z nimi swoimi wnioskami, aby poszerzać ogólną wiedzę na ten temat. Prace zostaną podzielone na dwa główne działy:

– Tworzenie, Rozwijanie i Zarządzanie w zakresie dyscyplin opartych na badaniach – budowanie mechanizmów i metod, które pozwolą przybliżyć do siebie społeczność badawczą, inwestorów i innych kluczowych decydentów. Y Analytics będzie aktywnie udostępniał publicznie opracowane przez siebie metody i wnioski, aby przyczynić się do postępów w tym zakresie.

– Usługi oceny oddziaływań i analityki – wspomaganie inwestorów w podejmowaniu skuteczniejszych i opartych na dowodach decyzji z użyciem rygorystycznego podejścia, które wspiera badania i ich przełożenie na możliwość oszacowania gospodarczego wpływu netto danej inwestycji w kilku aspektach oddziaływania.

Aby umożliwić ocenę swojej pracy w oparciu o różne punkty widzenia, Y Analytics będzie aktywnie współpracować z liderami wielu dyscyplin. W Radzie Doradczej organizacji zasiadają: Helene Gayle (prezes i dyrektor generalna The Chicago Community Trust i była dyrektor generalna CARE), Lenny Mendonca (starszy wspólnik w stanie spoczynku, McKinsey and Company), Judith Rodin (była prezes Rockefeller Foundation i emerytowana dyrektor University of Pennsylvania), Laura Tyson (profesor honorowa Graduate School, Haas School of Business i przewodnicząca Rady Naukowej Blum Center for Developing Economies, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley) oraz Robert J. Zimmer (dyrektor Uniwersytetu Chicagowskiego). Do partnerów Y Analytics należy szereg czołowych instytucji badawczych, takich jak Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab w ramach Massachusets Institute of Technology i World Resources Institute oraz grupa najlepszych badaczy, która utworzy Radę Doradczą ds. Badań. Partnerzy pomogą w rozwoju Y Analytics, umożliwiając organizacji bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału ścieżek oddziaływań i ciągłe postępy w pracach.

Z biegiem czasu Y Analytics będzie angażować się w partnerstwa z kolejnymi organizacjami i branżami.

Y Analytics

Y Analytics to nowa niezależna organizacja pożytku publicznego nakierowana na połączenie potencjału badawczego z kapitałem na rzecz dobra wspólnego. Y Analytics zmniejsza dystans między decydentami a społecznością badawczą, wykorzystując podejście oparte na badaniach dla lepszego zrozumienia oddziaływania decyzji w zakresie alokacji kapitału. Y Analytics pozwoli na zwiększenie efektywności i zasięgu każdego zainwestowanego dolara i w dalszej perspektywie przybliży nas do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Organizacja, która została założona wspólnie ze stowarzyszoną organizacją non-profit ma swoją siedzibę w Waszyngtonie. Dyrektorem generalnym jest Maryanne Hancock.

Zobacz wersję źródłową informacji w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190123005305/en/

Źródło Y Analytics

KONTAKT:

Frank Thomas

The Rise Fund (Fundusz Rise)

e-mail: Frank.Thomas@therisefund.com

Francesca Gilmore

Freuds

e-mail: Francesca.gilmore@freuds.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl