Postępy unijnego projektu Wodociągów Białostockich

Pomimo typowej zimowej aury, bieżące zadania są realizowane zgodnie z planem. Wprawdzie silne mrozy przerwały budowę sieci wodociągowej w ulicach: Esperantystów, Grabowskiego i Szaykowskiej, ale zakończyło się tam układanie kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych terenów, gdy już podłączą swoje nieruchomości do gotowej sieci, będą wolni od trosk związanych z koniecznością opróżniania szamb.

Budowa kanalizacji kończy się sterowanym teleoptycznie przeciskiem hydraulicznym pod czynnymi torami kolejowymi nieopodal stacji Białystok-Bacieczki. To są działania prowadzone technologią bezwykopową, niemal w całości zautomatyzowane i z użyciem promienia laserowego, co zapewnia dużą dokładność montażu. Metodą na równie wysokim poziomie technicznym – przewiertem horyzontalnym – jest układany pod torami odcinek linii wodociągowej. W celu zminimalizowania utrudnień, bez tradycyjnych wykopów wykonana też będzie planowana na wiosnę 2019 r. modernizacji sieci kanalizacyjnej w centrum miasta (ulice: Malmeda, Spółdzielcza, Legionowa i Akademicka).

Planowo, a nawet z niedużym wyprzedzeniem, postępują też prace przy budowie trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze. Po włączeniu nowego urządzenia do działania, o połowę wzrośnie wydajność i skuteczność koagulacji – jednego z procesów uzdatniania wody na tym obiekcie. W dziewięćdziesięciu procentach gotowy jest żelbetowy zbiornik główny pulsatora. Obecnie trwa montaż rurociągów technologicznych, armatury i tych elementów projektu technicznego, które mogą być wykonywane w warunkach zimowych.

Do postępów realizacyjnych unijnego projektu trzeba też zaliczyć podpisanie umów z wyłonionymi w drodze przetargów wykonawcami dwóch kolejnych kontraktów: na hermetyzację i dezodoryzację wybranych obiektów oczyszczalni ścieków (w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej) oraz na zakup samochodów do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na wzrost kosztów pierwszego z wymienionych kontraktów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększył dofinansowanie białostockiego projektu o ponad 20 mln złotych.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu (po zwiększeniu): 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE (po zwiększeniu): 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie sp. z o.o.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl