Polityka prywatności

Obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Od dnia 25 maja 2018r. przysługują Klientom/ Konsumentom poniżej przedstawione prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Przedsiębiorcę. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia, od dnia 25 maja 2018r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Przedsiębiorcę:

1. Administratorem danych osobowych Klientów/ Konsumentów korzystających ze strony www.polenland.pl jest Przedsiębiorca firma:
RESAUR Magdalena Pomorska z siedzibą:
Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21,
02-001 Warszawa,
dane kontaktowe Przedsiębiorcy:
numer telefonu +48 609122360,
adres poczty email: biuro@polenland.pl

2. W firmie Przedsiębiorcy nie zachodzą przypadki przetwarzania danych osobowych wymagające powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe Klientów w celach:

1) podjęcia na żądanie Klienta/ Konsumenta działań zmierzających do zawarcia Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem/ Konsumentem a Przedsiębiorcą w ramach usług świadczonych przez Przedsiębiorcę w na stronie www.polenland.pl. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia

2) Realizacji zawartej z Przedsiębiorcą Umowy zawartej na odległość w zakresie Zwrotów i reklamacji Produktów w ramach usług świadczonych w przez sklep www.polenland.pl. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia

3) Marketingu i promocji Produktów i Usług oferowanych przez Przedsiębiorcę w Sklepie www.polenland.pl. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia

4) Wewnętrznych celów analitycznych Przedsiębiorcy. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe Klienta/ Konsumenta mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych Klientów/ Konsumentów mogą być:

1) Operator płatności elektronicznych firma PayPro SA poprzez serwis www.przelewy24.pl obsługujący płatności elektroniczne w Sklepie.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta/ Konsumenta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

2) Podmioty oferujące usługi dostawy. Obsługa dostaw przeprowadzana jest zgodnie z wyborem Klienta/ Konsumenta za pośrednictwem DHL Parcel Polska Sp. z o.o. www.dhlparcel.pl, DPD Polska Sp. z o.o., DPD Strefa Paczki Sp. z o.o. www.dpd.pl, InPost S.A., InPost Paczkomaty Sp. z o.o. www.inpost.pl, Poczta Polska S.A. Obsługę dostaw prowadzą:

a) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916, NIP:9512417713, adres:ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa;

b) DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł;

c) DPD Strefa Paczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000418609, NIP 522-299-62-96, kapitał zakładowy 2.000.000 zł;

d) InPost S.A. ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B 30-552 Kraków, NIP: 6793087624;

e) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP:6792895061, REGON:120246484;

f) Poczta Polska S.A. Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.

3) Instytucje bankowe.

4) Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klientów/ Konsumentów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartej z Przedsiębiorcą.

5) Podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na zlecenie przedsiębiorstw z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług dostawy, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług magazynowych.

6) Organa nadzorujące, organa władzy i inne osoby trzecie, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, np. organom podatkowym i organom ścigania, niezależnym doradcom zewnętrznym, np. audytorom lub podmiotom udzielającym świadczeń.

5. Dane osobowe Klientów/ Konsumentów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 tj.:

1) W zakresie realizacji zawartej przez Klienta/ Konsumenta Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem/ Konsumentem a Przedsiębiorcą w ramach usług świadczonych przez Przedsiębiorcę w Sklepie internetowym przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

2) W zakresie realizacji Zwrotów i reklamacji Produktów w ramach zawartej z Przedsiębiorcą Umowy zawieranej na odległość, w ramach usług świadczonych w przez Sklep przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

3) W zakresie marketingu i promocji Produktów oferowanych przez Przedsiębiorcę, przez okres do czasu wycofania przez Klienta/ Konsumenta zgody na takie przetwarzanie;

4) W zakresie wewnętrznych celów analitycznych Przedsiębiorcy, przez okres do czasu prowadzenia czynności analitycznych lub do czasu wniesienia przez Klienta/ Konsumenta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorcą danych osobowych, przysługuje Klientowi/ Konsumentowi:

1) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

2) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

3) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

6) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.

7. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta/ Konsumenta na podstawie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych Klienta/ Konsumenta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Klientowi/ Konsumentowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych Klienta/ Konsumenta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Klientowi/ Konsumentowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Klient/ Konsument podając dane osobowe podczas korzystania ze Sklepu, udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta/ Konsumenta. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych. Klient/ Konsument ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

11. Pytania, wnioski, żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres email poczty elektronicznej: biuro@polenland.pl.